آموزش نانچیکو pdf

Image result for ‫عکس نانچیکو‬‎

آشنایی با نانچیکو
ابتدا الزم است توضیحاتی راجب به اسم این سالح ارائه نمایم :
سالح نونچاکو که در ایران به اسم های نانچیکو , النچیکو و گاهی هم نانچاکو نامبرده می شود
سالحی هست که امروزه به یک سالح ورزشی زیبا با قدرت باال تبدیل شده است. نانچیکو می تواند
آنچنان حرکات تند و چرخشی انجام دهد که منجر به اجرای سرعت خیلی باال و ضربات پرقدرت
گردد. و اکثر سبک های داخل ایران آن را نانچاکو یا نانچیکو می دانند. و داخل این مقاله از اسم
نانچیکو که بین رزمی کاران عمومی تر است استفاده می کنم.
نانچیکو از دو تکه چوب سخت که توسط طناب یا زنجیر به هم متصل شده است تشکیل شده است.
هر چوب نانچیکو را فک گویند.
دو تکه چوب ها ظاهری آیرودینامیکی دارند که به راحتی هوا را می شکافند و زنجیری که دو تکه
چوب را به هم متصل می کند حالت گریز از مرکز را به وجود می آورد که قدرت ضربه وارده را
افزایش می دهد. زنجیر آن برای خفه کردن، دفاع یا به دام انداختن حریف مورد استفاده قرار می
گیرد.
www.selahe-sard.ir
2
به کارگیری نانچیکو چه با یک دست و چه با دو دست به عنوان سالحی جهت دفاع و حمله مؤثر
است. ضربات تهاجمی این سالح بسیار مهلک است.
امروزه نانچیکو برای نمایش هایش مشهور است. همچنین نیروهای پلیس و اکثراً کونگ فو کاران و
کاراته کاران از نانچیکو برای دفاع شخصی و مبارزه استفاده می کنند.
حتی هنگام تمرین با این سالح نیز اگر تازه کارها مراقب نباشند ممکن است به خودشان صدمه
بزنند. در گذشته این سالح جزو ابزار کشاورزی بشمار می رفت و طی سالیان دراز به سالح امروزی
تبدیل شد.
ساختار نانچیکو
امروزه در هنرهای رزمی ساختار نانچیکو انواع زیادی دارد: چوبی، پالستیکی، فلزی، پارچه ای، ابری
و باتومی, و بیشتر از نانچیکو های پالستیکی در نمایشی و از نانچیکو ابری و باتومی در مبارزه ای
استفاده می کنند. اندازه ناچیکو به نوع وشرایط استفاده از آن بستگی دارد.
نانچیکو در هنرهای رزمی
نانچیکو توسط بروسلی و فیلم هایش شهرت جهانی یافت. نانچیکو سالحی است پرقدرت و برای
مهارت یافتن و استفاده عملی از آن تمرین های زیادی الزم است. بدون تمرین، تنها به خودتان ضربه
خواهید زد.
به عنوان مثال سعی کنید به یک کیسه سنگین رزمی با یک جفت نانچیکو ضربه بزنید و ببینید چه
اتفاقی می افتد. احتماال نانچیکو به طرف شما برگشته و جایی از کیسه که شدیداً با نانچیکو ضربه
زده اید، به شما ضربه خواهد زد.
www.selahe-sard.ir
3
نانچیکو چون سالحی بود که در وضعیت زیادی از نبرد ها قابل انطباق و استفاده بود زیاد به کار
گرفته می شد. جدا از حمل آسان، نانچیکو برای دفاع در برابر اغلب سالح های رزمی دیگر از چوب تا
شمشیر می توانست استفاده گردد.
نانچیکو در هنرهای رزمی عموما به دوسته تقسیم می شود :
1-نانچیکو مبارزه ای
همانطور که از اسمش پیداست برای مبارزه استفاده می شود و تفاوت زیادی با نانچیکو نمایشی ندارد
نحوه ی در دست گرفتن نانچیکو مبارزه ای : در نانچیکو مبارزه ای از وسط فک نانچیکو به پایین در
دستان شما قرار می گیرد تا طول نانچیکو افزایش یابد
نحو هی اجرای تکنیک ها مبارزه ای :
در نانچیکو مبارزه ای از تکنیک های سریع و مهلک استفاده می کنند که آسیب بیشتری به حریف
وارد می نمایید و از حرکاتی که جنبه ای نمایشی دارند خودداری می نمایند.
تکنیک های نانچیکو مبارزه ای خشک و غیر قابل انعطاف می باشد.
2 -نانچیکو نمایشی
امروزه در هنرهای فردی, نانچیکو نمایشی یکی از ابزارهای مورد استفاده رزمی کاران می باشد.
نحوه ی در دست گرفتن نانچیکو نمایشی : نانچیکو نمایشی از باالترین قسمت فک نانچیکو در
دستان شما قرار می گیرد تا اجرای تکنیک های نانچیکو نمایشی را برای شما راحتر نماید.
نحو هی اجرای تکنیک ها نمایشی :
در نانچیکو نمایشی از تکنیک های نمایشی استفاده می کنند مانند پروانه, ضربدری و … که زیبایی
دارند استفاده می کنند و از حرکاتی که جنبه ای مبارزه ای دارند خودداری می نمایند.
تکنیک های نانچیکو نمایشی برعکس نانچیکو مبارزه ای قابل انعطاف می باشد.
www.selahe-sard.ir
4
قوانین نانچیکو نمایشی
در ابتدا و پایان کار با سالح ها احترام گذاشتن به داورها و تماشاچیان مهمترین کار می باشد که در
رشته سالح سرد این کار باعث جلب توجه داوران به شما می شود حتی امتیازی هم به شما تعلق می
گیرد.
نحوه ی احترام گذاشتن به رشته شما بستگی دارد.
www.selahe-sard.ir
5
برای تمرین کردن با سالح چهار جهت )باال، پایین، چپ، راست( و پشت سر خود را نگاه کنید تا کسی
نزدیک شما نباشد و آسیب نبیند.
www.selahe-sard.ir
6
نانچیکو رو از نزدیک ترین محل اتصال زنجیر بگیرید تا در اجرای حرکات مشکل نداشته باشید و
نانچیکو را در دستانتان مشت کنید تا در تمرین یا مسابقات از دستانتان جدا نشود, در تمرین باعث
صدمه زدن به اطرافیان یا شکستن وسایل باشگاه می شود و در مسابقات رها شدن سالح از دست
امتیاز منفی لحاظ می شود.
نحوه ی در دست گرفتن نانچیکو نمایشی به دو صورت می باشد.
www.selahe-sard.ir
7
اجرای یک تکنیک پشت سر هم نیز امتیاز منفی در بر خواهد داشت.
www.selahe-sard.ir
8
در صورت مسلط نبودن بر تکنیکی از اجرای آن خوداری نمایید)در مسابقات امتیاز منفی و در تمرین
باعث صدمه زدن به خود و دیگران می شود.(
سعی کنید هنگام اجرای حرکات نمایشی از مکانی که شروع کرده اید در همان مکان هم به پایان
برسانید در مسابقه امتیاز مثبت لحاظ می شود.
همراه کردن دانش سالح خود با حرکات آکروباتیک باعث زیباتر شدن نمایش شما می شود و در
مسابقات سالح , اکروبات یک امتیاز ویژه ی دارد.
سعی کنید بهترین حرکات خود را در زمان کمتر از دو دقیقه آماده کنید تا زمان مسابقه ی تیمی را از
دست ندهید.
نمایش تیمی : تیمی تشکیل شده از هفت نفر که هر کدام سالح تخصصی خود در مدت دو دقیقه به
نمایش می گذارند.
داشتن لباس مناسب و مرتبط با رشته ی سالح سرد نیز در مسابقه امتیاز مثبت لحاظ می شود.
نکته : مواردی که باعث جلب توجه داوران در مسابقات به شما می شود و امتیاز مثبت برای شما
لحاظ می شود.
www.selahe-sard.ir
9
1 -جو دادن به محیط )تماشاگران( , باعث تشویق شما می شوند
2 -مکث کردن های به موقع
3 -مواقعی که باید سرعت سالح دیده شود حرکات خود را سریع بزنید و مواقعی که باید تکنیک
سالح معلوم باشد حرکات خود را نباید سریع زد تا تماشاگران و داوران متوجه پیچیده گی حرکات
شما شوند.
www.selahe-sard.ir
10
قوانین نانچیکو مبارزه ای
وسایل مورد نیاز مبارزه :
لباس مرتب با رشته سالح سرد
کاله محافظ دار صورت
نانچیکو ابری, پارچه ای یا باتومی
نانچیکو رو از وسط فک در دست بگیرید) و همچنین از وسط فک به پایین ( تا طول نانچیکو بیشتر
شود تا در مبارزه مشکل نداشته باشید و به راحتی بتوانید امتیاز دریافت نمایید.
www.selahe-sard.ir
11
نحوه ی گرفتن نانچیکو مبارزه ای به دو صورت زیر می باشد
شکل گرفتن از وسط فک نانچیکو
مانند شکل زیر
شکل گرفتن از وسط فک به پایین نانچیکو
مانند شکل صفحه ی بعد
www.selahe-sard.ir
12
نانچیکو را در دستانتان مشت کنید تا در تمرین یا مسابقات از دستانتان جدا نشود. در تمرین باعث
صدمه زدن به اطرافیان یا شکستن وسایل باشگاه می شود و در مسابقات رها شدن سالح از دست
امتیاز منفی لحاظ می شود.
نحوه ی امتیاز دهی :
ضربه زدن به پا با نانچیکو یک امتیاز برای شما دربر خواهد داشت.
www.selahe-sard.ir
13
ضربه زدن به بدن از شکم تا زیر گردن با نانچیکو دو امتیاز برای شما دربر خواهد داشت.
ضربه زدن به سر )کاله( با نانچیکو سه امتیاز برای شما دربر خواهد داشت.
هل دادن, پشت پا انداختن و مواردی که بدون نانچیکو بر روی حریف انجام می شود خطا می باشد به
جز ضربه زدن پا به بدن حریف که یک امتیاز دارد.
نکته : ضربه زدن بی شمار در یک حمله, فقط امتیاز یک حرکت برای شما ثبت می شود.
استانداردهای نانچیکو نمایشی
استاندارد ناچیکو نمایشی بستگی به اندازه ی دست شخص دارد :
معموال برای افرادی که سن آن ها بین 5 و 7 سال است هر فک نانچیکو باید 11 الی 22 سانتی متر
باشد و زنجیری که بین دو فک نانچیکو می باشد باید اندازه ی عرض پشت دستشان باشد.
برای افرادی که سن آنها بین 1 تا 11 سال است هر فک نانچیکو باید 22 الی 22 سانتی متر باشد و
زنجیری که بین دو فک نانچیکو می باشد باید اندازه ی عرض پشت دستشان باشد.
برای افرادی که سن آنها بین 15 تا 21 سال و به باال است هر فک نانچیکو باید 32 الی 32 سانتی متر
باشد و زنجیری که بین دو فک نانچیکو می باشد باید اندازه ی عرض پشت دستشان باشد.
نکته : در بهترین حالت اندازه یک فک نانچیکو باید آرنج تا مشت جمع کرده شما را پوشش بدهد و
زنجیر آن باید عرض پشت دست شما باشد.
www.selahe-sard.ir
14
اگر زنجیر کوچکتر از عرض پشت دست شما باشد در هنگام اجرای تکنیک های چرخشی و … باعث
می شود دست بین لوله و زنجیر گیر نمایید و اصتالحا منجر به گاز گرفتگی می شود.
www.selahe-sard.ir
15
استانداردهای نانچیکو مبارزه ای
دو نوع استاندارد برای نانچیکو مبارزه ای وجود دارد :
1 -نانچیکو با فک های بلند و زنجیر متوسط
از ابن نوع نانچیکو بیشتر برای ضربه زدن به حریف و کارهای هجومی استفاده می شود.
2 -نانچیکو با فک های متوسط و زنجیر بلند
از ابن نوع نانچیکو بیشتر برای خفه کردن حریف و کارهای دفاعی استفاده می شود.
www.selahe-sard.ir
16
آموزش ساخت و تزئین نانچیکو
وسایل مورد نیاز برای ساخت نانچیکو :
دو عدد لوله ی سبز آب با قطر دو سانتی متر
زنجیر یا طناب محکم به اندازه ی عرض پشت دستتان
دو عدد میخ نسبتا نازک و به اندازه دو و نیم سانتی متر
یک عدد نوار چسب برق مشکی و یک عدد نوار چسب برق سفید
یک متر و نیم ربان قرمز و یک متر و نیم سبز
یک عدد نوار چسب کتاب سفید

Image result for ‫عکس نانچیکو‬‎