شعر موزيکال جشن الفبا

آموزش الفبای فارسی به صورت موزیکال

کلیپ ویدیویی و موزیکال و شاد آموزش الفبای فارسی برای آشنایی کودکان عزیز با الفبا

موزیک : نادر بقا

نویسنده : عادل رخشانی

آ آبی و آسانه

ب برف و بارانه

پ پره  یا پروانه

ت توت تابستانه

ث ثروت وقت ما

ج جیک جیک مرغانه

چ چهجه بلبلا

ح حقه که میزانه

خ خبرای خوبه

د دانش درمانه

ذ ذره ای مثل ذات

ر روشن رخشانه

ز زرد زمستون

ژ ژاپنه یا ژاله

س سالم سلامت

ش شوخه که شادانه

ص صبح صاف و ساده

ض ضربه زمانه

ط طوطی و طاووسه

ظ ظاهر جهانه

ع عینک و عنکبوت

غ غزل غزاله

ف فیله یا فنجانه

ق قند تو قندانه

ک کسب و کار کاسب

گ گل یاس و گلدون

ل لاله ای به لیلی

م مادره  مامانه

ن نمک نمکدون

و وسط لواسون

ه همه جا به همراه

ی یاره که جانانه