اسامي باکويي

فهرست کامل اسم پسر با ریشه ترکی

فهرست کاملی از نام و اسم پسر ترکی مثل ارسلان، ایلیاد، آرکا و … به ترتیب حروف الفبا و با ذکر معنی اسم
اسم پسر ترکی

اسم پسر ترکی

اَرحام
معنی: خویشان، کسان، بستگان، منسوبان به ویژه منسوبان نَسَبی، مهربانی کردن، مهر ورزیدن، بخشایش آوردن است.
اَرسلان
معنی: شیر، شیر درنده، اسد؛ از نامهای خاص ترکی؛ مرد شجاع و دلیر.
اَصلان
معنی: برابر با اسلان به معنی شیر، شیر بیشه.
اُکتای
معنی: نام پسر چنگیز؛ در ترکمنی به معنی نامدار، مشهور، بزرگ زاده، بزرگ منش.
اُلدوز
معنی: اولدوز
اِلشن
معنی: شادی ایل، حاکم، رهبر، حکمران یک منطقه.
اتابک
معنی: پدربزرگ؛ در دورهی قاجار, لقبی که به وزیران داده میشد؛ لقب هر یک از پادشاهان مستقل که حکومتهای محلی داشتند؛ کسی که پرورش فرزندان پادشاه و بزرگان را بر عهده داشت.
اختای
معنی: همانند نیزه، تیز
ارسمان
معنی: نام پهلوانی در کتاب سیرت جلال الدین
الچین
معنی: ال (ترکی) + چین (فارسی)، ایلچین، برگزیده ایل
الدنیز
معنی: اقیانوس
الیار
معنی: یار و یاور ایل، دوست و رفیق ایل، یار شهر و ولایت، یاور خویشان.
امیرارسلان
معنی: (عربی – ترکی) امیر و پادشاه شجاع و دلیر؛ 2امیر ارسلان رومی پسر پادشاه روم و قهرمان داستان مشهور فارسی از نقیب الممالک، داستان سرای دربار ناصرالدین شاه.
امیراصلان
معنی: (عربی – ترکی) پادشاه چون شیر، حاکم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.
امیربهادر
معنی: (عربی – ترکی) پادشاه شجاع و دلاور، امیر دلیر، سردار شجاع؛ لقب حسین پاشاخان قراباغی.
امیرپاشا
معنی: (عربی – ترکی) از نامهای مرکب
ایلشَن
معنی: هم معنب با اِلشن.
ایلقار
معنی: عهد و پیمان.
ایلمان
معنی: سمبل ایل.
ایلیاد
معنی: (ترکی – فارسی) یاد ایل، به یاد ایل؛ در یونانی منظومه‌ی منسوب به هومر در شرح جنگ تروا
ایلیار
معنی: (ترکی ـ فارسی) دوست و رفیق ایل، یار و یاور ایل، کسی که همدم و مونس ایل و طایفه است، کمک کننده به ایل، محافظ خانواده
ائلمان
معنی: سنبل کشور و ملت، مانند مردم
آباقا
معنی: عمو، دوست، نخ و یا ریسمان بافته شده از گیاه کتان (از نام های کهن) – نام فرزند هلاکوخان مغول، دومین ایلخان مغول
آبرلی
معنی: آبر (فارسی، آبرو) + لی (ترکی) = دارای آبرو، آبرومند
آتا
معنی: پدربزرگ
آتاباللی
معنی: یادگار مانده از پدر بزرگ، مرد کوچک اندام
آتابای
معنی: آتا (ترکی) + بای (چینی) = پدربزرگ، اسم یکی از طوایف بزرگ ترکمن در ایران
آتابیک
معنی: پدر بزرگ، مربی کودکان و بالاخص شاهزادگان، اتابک
آتابیگ
معنی: لقب احترام برای خطاب کردن پیران، لقب مربیان شاهزادگان دربار سلاطین ترک
آتاش
معنی: آداش، همنام
آتاقلیچ
معنی: شمشیر پدری
آتاگلدی
معنی: پدر آمد، پدر بزرگ آمد، در بین ترکمن ها رسم است برای اولین پسری که بعد فوت پدربزرگ به دنیا می آید این اسم را بر می گزینند.
آتامکین
معنی: مانند پدرم
آتان
معنی: پرتاب کننده
آتجان
معنی: کسی که بدن استوار و اندام محکمی دارد.
آتسز
معنی: اسم سومین فرمانروای سلسه خوارزمشاهی
آتلی
معنی: سواره، صاحب اسب، اسب سوار
آتمش
معنی: عدد شصت که از اعداد مقدس است. همچنین پرتاب کردنی
آتیال
معنی: یال اسب، از اسامی مرسوم بین قبایل ترکمان
آتیجی
معنی: تیر انداز ماهر
آتیلا
معنی: (ترکی) (آت به معنی اسب + یلا (صفت))، به معنی چابک، شجاع؛ نامی
آداش
معنی: آتاش، همنام، هم اسم
آدی
معنی: امین تر، امانت دار تر
آدی گوزل
معنی: خوش نام، معمولا درباره حضرت محمد (ص) بکار برده می شود.
آدیش
معنی: (تلفظ: ādiš) آذر، آتش، (در عامیانه) آتیش – آتش، اخگر، شراره آتش
آذراوغلی
معنی: پسر آذر بایجان
آذرتاش
معنی: آذر (فارسی) + تاش (ترکی) دو تن که اجاق و بخت یکسانی دارند.
آراز
معنی: ارس؛ (اَعلام) قهرمان منسوب به طایفهی آس
آرخا
معنی: آرکا، مایه اطمینان و پیشتگرمی
آرکا
معنی: آرخ، مایه اطمینان و پیشتگرمی
آرویج
معنی: همیشه سبز، باطراوت، شاداب
آریتما
معنی: نام یکی از سران ماد
آلب
معنی: (سکون لام و ب) دلیر، پهلوان
آلب ارسلان
معنی: شیر شجاع، کنایه از مرد شجاع و نترس، نام یکی از پادشاهان مقتدر سلجوقی
آلب تکین
معنی: مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان، نام یکی از امرای آل بویه
آلپ ارسلان
معنی: آلب ارسلان، شیر مرد، شیر شجاع، کنایه از مرد شجاع و نترس، نام یکی از پادشاهان مقتدر سلجوقی
آلپ تکین
معنی: آلب تکین، مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان، نام یکی از امرای آل بویه
آلتونتاش
معنی: مرکب از آلتون (طلا) + تاش (پسوند شباهت) = همانند طلا، زیباروی، نام حاجب سلطان محمود غزنوی که به فرمان وی حاکم خوارزم شد.
آماندا
معنی: در امان تو، در پناه تو
آنیل
معنی: معروف، نامدار
آی بک
معنی: بت، صنم
آیتاش
معنی: همتای ماه، نام شخصی در دوره سامانیان
آیتغمش
معنی: زاده ماه
آیتکین
معنی: غلام ماه
آیتونا
معنی: در ترکی به معنای زیبا و درخشان مانند ماه و در فارسی به معنای حالا، در حال حاضر و همچنین است.
آیخان
معنی: آیخان (آی + خان) پادشاه ماه
آیدین
معنی: شفاف و روشن، درخشنده مانند ماه
آیکان
معنی:  آیکان = آیقان (آی + قان) کسی که خونش مثل ماه شفاف و تمیز است اصیل، نجیب
آیهان
معنی: آیهان = آیخان (آی + خان) پادشاه ماه
بَکتاش
معنی: فرمانده‌ی یگ گروه، بزرگ ایل؛ هر یک از خادمان و همراهان یک امیر، بزرگ ایل و طایفه.
بِهتاش
معنی: (به = خوب، بهتر، خوبتر، شخص خوب و دارای اخلاق و رفتار نیکو + تاش (ترکی) (پسوند) = هم، شریک، صاحب به علاوه عنوانی برای امیران ترک) به معنی شریک خوب، صاحب اخلاق و رفتار نیکو، ویژگی امیری که دارای اخلاق و رفتار نیکو باشد.
بابر
معنی: ببر، لقب بعضی از پادشاهان ترک
بهادر
معنی: دلیر و شجاع
پارلا
معنی: به معنی درخشنده و نورانی.
تایماز
معنی: پابرجا، استوار
ترخان
معنی: در دوران مغول آنکه خان به او امتیاز ویژه میداده است.
تکش
معنی: نام یکی از پادشاخان ساسله خوارزمشاهیان
تکین
معنی: پهلوان دلاور
تگین
معنی: تکین، پهلوان، دلاور
تورال
معنی: جاوید، همیشه زنده
توسن
معنی: اسب سرکش
توماج
معنی: چرم دباغی شده؛ تیماج (چرمی رنگی که بوی خوشی دارد).
تیمور
معنی: آهن، فولاد؛ نام مؤسس سلسه‌ی تیموریان یا گورکانیان، مشهور به امیر تیمور گورکانی
تیمورتاش
معنی: نام یکی از طوایف ترک
چاووش
معنی: معنی: آن که پیشاپیش زائران با صدای بلند و به آواز اشعار مذهبی می‌خواند؛ مأمور تشریفات در دربار؛ نقیب لشکر و قافله.
خاقان
معنی: لقب پادشاهان چین و ترک، پادشاه
دایان
معنی: سرافرازی، تکیه گاه
دومان
معنی: مه، غبار
ساتکین
معنی: ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می‌خورده‌اند، شراب، محبوب، مطلوب
شانلی
معنی: افتخار آمیز؛ مشهور
شاهسون
معنی: شاه (فارسی) + سون (ترکی)، شاه دوست، نام چند طایفه از طوایف ترک در ایران
طرخان
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار چینی در سپاه افراسیاب تورانی
طغرل
معنی: پرنده شکاری از خانواده باز
نویان
معنی: امیر سپاه، شاهزاده، لقب سلاطین و بزرگان ترک