صندوق پس انداز معلمان

به نام خدا

         قابل توجه اعضای محترم صندوق قرض الحسنه 

شرایط جدید افزایش وام وپاره سهم ماهیانه جهت اعضای قدیم و جدید به شرح زیر اعلام میگردد

1- درخواست وثبت نام کلیه وام ها ، اینترنتی بوده وبا توجه به تغییرات جدید   18(هجدهم) هرماه وراس ساعت  18 آغازوتااتمام اعتبارصندوق ادامه  می یابد.

2- نحوه ثبت نام ودرخواست وام فقط ازطریق اینترنت به آدرس   MOALEM.NAH5.COMمی باشد . ونیازی به مراجعه حضوری ندارد . ضمنا اطلاع از موجودی ومانده وام اعضاء ازسایت فوق قابل رویت وامکان پذیر می باشد

3- پس ازدرخواست و ثبت نام وام دروب سایت، وام های درخواست شده اعضاء بعد ازطی مراحل مالی ،اداری آن معمولا درنیمه اول ماه بعد  به حساب حقوق متقاضیان واریزمی گردد

3- درخواست عضویت وافتتاح حساب  برای هریک ازوام های ذکرشده وهمچنین تغییرمبلغ حق عضویت (پاره سهم ماهیانه)  به صورت مراجعه حضوری و یا ازطریق سایت امکان پذیراست.

4-  ازآنجایی که دریافت وام های فوق منوط به عضویت جداگانه درسه طرح ذکرشده می باشد.افتتاح حساب برای کلیه فرهنگیان شاغل و بازنشستگان محترم ناحیه5 در هر 3 طرح امکان پذیر است

5- جهت دریافت هریک ازوامهای فوق برای نیروهای شاغل رسمی وبازنشسته ناحیه  5 نیازی به ضمانت (اعم ازچک – سفته یا ضمانت شخص خاصی) ندارد .

6-پس دریافت وام مانده پس انداز براساس ضریب وام دریافتی محاسبه می شود که نزدصندوق محفوظ وتا استهلاک کل وام غیر قابل دسترسی وبرداشت است

7- بدلیل به وجود آمدن مشکلات بعدی وارتباط باسیستم حقوق وهمچنین مشکل صدورسند موارد ذیل درحال حاضر دراین صندوق مجاز نمی باشد .

تهاتروام با پس انداز- انتقال کسراقساط وام به غیر – تقاضای وام خارج ازسیستم اینترنتی ویا به صورت دستی – برداشت پاره سهم قبل ازوصول ازحسابداری – استقراض  – تغییراقساط وام پس ازثبت نام وثبت درسیستم – انتقال کامل حقوق ویادرصدی ازآن به قرض الحسنه ودریافت ماهیانه آن وسایر مواردی که درنظم مالی صندوق اختلال ایجاد می کند  ممنوع می باشد .

8- هنگام ثبت نام وام درسایت، درانتخاب تعداد اقساط وام وهمچنین مبلغ آن  نهایت دقت وتوجه لازم به عمل آید چون پس ازثبت درسیستم  غیرقابل تغییر می باشد

تذکر : شرط پرداخت هریک ازوام های فوق وجود پاره سهم (مبلغ حق عضویت)مربوط به همان وام درفیش حقوق می باشد

متقاضیان وام کارگشایی (ازدواج /خرید / تحصیل /درمان و….

 دقت فرمایند:  درصورت داشتن قباله ازدواج  معتبرخود یا فرزند،می بایست بعد ازثبت نام درسایت (یکماه بعد از ثبت نام ) با ارایه  اصل قباله ازدواج تا سی روز بعد مبلغ مازاد (یک ششم ) از پس انداز موثر در وام آزاد و قابل پرداخت میگردد

 

تذکر : به منظور رویه ای یکنواخت دراجرای برنامه ها، درهرشرایط اعضاء تابع قوانین ومقررات جاری ومصوبات هیئت مدیره صندوق می باشند واین موضوع برای کلیه اعضاء محترم اعم از(جدید وقدیم ،وام دار و بدون وام ) لازم الاجرا و برای همه بر اساس شرایط وقوانین جاری صندوق اعمال میگرد 

 

سقف وام عادی قرض الحسنه 10  میلیون تومان  –   وام ازدواج /تحصیل / درمان 6 میلیون تومان  و   وام سفر/ضرورت 7میلیون تومان می باشد. جمعا230000000تومان، ضمنا جهت دریافت هریک ازوام ها عضویت درآن الزامی است

    وكـــــالـت نامه وتعهدات وام گیرنده  

به موجب اين وكالتنامه تمامي حق وحقوق امضاءخودرا به مديرعامل صندوق قرض الحسنه معلم تفويض مينمايم وكليه قوانين وشرايط صندوق را ازطريق اينترنت پذيرفته وتاييد مينمايم واعلام ميدارم به لطف خدا وپيشرفت ابزارهاي تكنولوژي اين صندوق وسيستم اتوماتيك پردازش  اینترنتی که به مساوات با تمام متقاضيان برخورد كرده وقبول دارم ومدیر عامل صندوق را وکیل خود میدانم که هر تصمیمی برای اینجانب بگیرند تصمیم خود بدانم وبه پذیرم .ضمنا بنده تعهدات ذيل اين قرارداد را  مورد تاييد وحمايت غيرقابل غبن دانسته وتاييد مينماييم .

1-  كلمه عبور واطلاعات شخصي خود را دراختيارديگران نگذارم .
2-  از ورود اطلاعات كذب خودداري نمايم .
3-  در صورت ورود اطلاعات كذب وغير واقعي صندوق اجازه هرگونه تصميم گيري يا اجراي جريمه را براي اينجانب دارند .
4-  من وديگران از لحاظ سيستم ونرم افزار هيچ فرقي نداشته وندارم وتبعيض در اين سيستم وجود ندارد.
5-  مراجعه حضوري نداشته باشم ومکاتبات من از طریق اینترنت باشد .
6-  هرگونه درخواست يا گزارش يا همكاري را توسط سایت به مديريت ارســـــــــــــال نمايم .
7-  قوانین مربوط به این صندوق در صورت انتقال یا اخراج یا بازنشستگی یا تعلیق و یا هر مورد عندالزوم نیاز به تسویه حساب دارد .
8-  تقاضای برداشت از پس انداز نداشته  باشم ومیدانم تقاضای برداشت به منزله بستن حساب میباشد .
9-  درخواست تسویه وام یا افزایش قسط ممنوع است و قرارداد اینترنتی من وصندوق گواه این مطلب بوده واین درخواست را غیرمنطقی میدانم .
10-هرگونه اطلاعاتی که در سایت میباشد ومشاهده مینمایید و براساس آن تصمیم میگیرید تصمیم شخصی من بوده وازاراده اینجانب خارج نبوده ونخواهد بود و بنده حق اعتراض یا ندامت ندارم وکلیه مسئولیت پنل کاربری – رمز ومندرجات را میپذیرم .

11- تعهد می نمایم به عنوان یک عضو تابع قوانین ومقررات جاری  صندوق ومصوبات هیئت مدیره باشم وهمچنین متعهد می شوم  کسورات وام وپس اندازه ماهیانه خود را درفیش حقوق کنترل ودرصورت هرگونه مغایرت ویاحذف به صندوق معلم اطلاع دهم

12
به قرض الحسنه وحسابداری اداره وکالت بلاعزل باحق توکیل واختیارتام می دهم که اقساط وام فوق راتا مستهلک شدن آن ازحقوق ماهیانه اینجانب کسر وبه حساب مربوطه واریزنماید. ضمنا تعهد می نمایم تااتمام اقساط وام ازدریافت پس انداز خود وآنچه خارج از ضوابط صندوق است خوداری و درصورت انتقال یا هرگونه قطع ارتباط با سیستم حقوق ناحیه5 نسبت به تسویه وام خوداقدام نمایم

هنگام ثبت نام وام هرگونه خطا واشتباه ویا سهل انگاری درثبت اطلاعات اعم ازمبلغ وام ویا تعداد اقساط آن مسئولیت آن متوجه اینجانب خواهد بود وصندوق دراین خصوص مسئولیتی ندارد